ANFA’DAN 96 ADET İŞ YERİ İHALESİ

image

ANFA’DAN 96 ADET İŞ YERİ İHALESİ

ANFA Genel Müdürlüğü 96 Adet Taşınmazı Açık Teklif Usulü İle Kiraya Veriyor

ANFA İşletmeler Müdürlüğü, mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesinde bulunan, Ulus İşhanı ve Anafartalar Çarşısı’nda bulunan 96 adet taşınmazı açık teklif usulü ile kiraya veriyor.

28.04.2022 Perşembe günü saat 14.00’de ANFA Genel Müdürlüğü İhale Salonu’nda yapılacak ihalenin detaylarına https://www.anfa.com.tr/ihaleler/detay/526/ adresinden ya da 0312 596 90 00 / 1915 dâhili telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

Katılım Şartları

Gerçek Kişiler:

-Nüfus cüzdanı sureti ve T.C. Kimlik numarası

-İkametgâh belgesi ve tebligat adresi

-Noter tasdikli imza beyannamesi,

-Adli Sicil Kaydı,

-Vekâleten katılım durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

Tüzel Kişiler;

-Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir "Ticaret Sicil Gazetesi"                                                                  

-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü (Dernekler ve Vakıflar için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

-Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

-Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

-Vekâleten katılım durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.

Ortak Girişim Olması Halinde;

-Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin temin edecekleri belgeler. 

-İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

-İstekliler istenilen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilir.

-E-Devlet üzerinden alınan belgeler de geçerli olacaktır.

Haber Galerisi