Yazdır
Yayınlanma Tarihi 25.03.2020 14:12
İşin Adı 21 KALEM KORUYUCU DONANIMLARI ALIMI
İşin Niteliği, Türü ve Miktarı 21 KALEM
İdare'nin Adresi ALTINPARK MAH. ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO: 142/6 AYDINLIKEVLER - ALTINDAĞ/ANKARA
İdare'nin Telefonu 0312 596 90 00 / 1903-1911-1913
İhale'nin Yapılacağı Adres ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ ALTINPARK MAH. ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO: 142/6 AYDINLIKEVLER - ALTINDAĞ/ANKARA
Son Teklif Verme Tarihi 02.04.2020 11:00
İhale Metni

21 KALEM KORUYUCU DONANIMLARI ALIMI

 

Madde 1 - İş sahibi idarenin

1.1. İdarenin;

a) Adı: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ

b) Adresi: ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL.NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA

c) Telefon numarası: 0312 596 90 00 / 1903-1911-1913

ç) Faks numarası:     0312 317 97 10

d) Elektronik posta:

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin;

a) Adı: KORUYUCU DONANIMLARI ALIMI

b) Miktarı ve türü:

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa

Açıklaması

Ölçü Birimi

Miktarı

1

YARIM YÜZ MASKESİ

ADET

50

2

PARTİKÜL FİLTRESİ (TOZ FİLTRESİ)

ADET

50

3

GAZ FİLTRESİ

ADET

50

4

YÖNLENDİRME BAYRAĞI (REFLEKTÖRLÜ)

ADET

50

5

DUBA ( REFLEKTÖRLÜ TURUNCU )

ADET

100

6

BARET

ADET

200

7

KASIK ÇİZME

ÇİFT

100

8

BALIKÇI BOY ÇİZME

ÇİFT

50

9

BULAŞIK ELDİVENİ

ÇİFT

1.000

10

NİTRİL ELDİVEN

ÇİFT

10.000

11

KİMYASAL ELDİVEN

ÇİFT

300

12

KORUYUCU GÖZLÜK (POLAR LENS)

ADET

400

13

KORUYUCU GÖZLÜK (ŞEFFAF LENS)

ADET

400

14

KORUYUCU SİPERLİ ( VİZÖR )

ADET

400

15

İLAÇLAMA TULUMU (TEK KULLANIMLIK)

ADET

300

16

TOZ TULUMU (TEK KULLANIMLIK)

ADET

15.000

17

KULAK TIKACI

ADET

800

18

BAŞ BANTLI KULAK KORUYUCU (MANŞON TİP)

ADET

100

19

DİZLİK

ADET

500

20

TOZ MASKESİ (TEK KULLANIMLIK)

ADET

5.000

21

İLAÇLAMA GÖZLÜK

ADET

60

 

ç) Teslim edileceği yer: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LTD.ŞTİ.

d) Diğer bilgiler : Söz konusu malzemeler sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 (Altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

Madde 3 - İhale Konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2020/171991

b) İhale usulü                       :   4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 3/G MADDESİNE İSTİNADEN TEDARİK EDİLECEKTİR. KAPALI TEKLİF - AÇIK EKSİLTME USULÜ

c) Tekliflerin sunulacağı adres: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ SATNALMA MÜDÜRLÜĞÜ ALTINPARK MAH. ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO: 142/6 AYDINLIKEVLER - ALTINDAĞ/ANKARA

ç) İhalenin yapılacağı adres: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ ALTINPARK MAH. ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO: 142/6 AYDINLIKEVLER - ALTINDAĞ/ANKARA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 02.04.3020

e) İhale (son teklif verme) saati: 11:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ İDARİ BİNA İHALE SALONU

3.2. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.  (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır.)

3.3. Verilen teklif, alımın iptal edilmesi veya zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

3.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

3.7. Sözleşme konusu malzemeler TEKNİK ŞARTNAME’ye göre tedarik edilecektir.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. ANCAK, İHALEYE TEKLİF VERECEK OLANLARIN İDARECE ONAYLI İHALE DOKÜMANINI SATIN ALMASI ZORUNLUDUR.

4.2. İhale dokümanının görülebileceği yer : ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

4.3. İhale dokümanının alınabileceği yer : ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

4.4. İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil)  : 100,00 TL (Yüz Türk Lirası)

4.5. İhale dokümanını almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

Madde 5 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

5.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

5.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ’ ne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5.1.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

5.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

5.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

5.1.8.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 5.1. maddesinin (5.1.1.) ve (5.1.2.) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

5.1.9. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5.1.9.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5.1.10. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5.1.10.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 6. İhaleye Konsorsiyumlar teklif veremez

Madde 7. İsteklilerden teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde Üç)’ünden az olmamak üzere geçici teminat alınacaktır.

Madde 8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.

Durumu Tamamlandı
TÜM İHALE DUYURULARI

ANKARA'DA HAVA