Yazdır
Yayınlanma Tarihi 01.04.2020 17:01
İşin Adı 26 KALEM KORUYUCU DONANIMLARI ALIMI
İşin Niteliği, Türü ve Miktarı 26 KALEM
İdare'nin Adresi ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL.NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA
İdare'nin Telefonu 0312 596 90 00 / 1903-1911-1913
İdare'nin Faksı 0312 317 97 10
İhale'nin Yapılacağı Adres ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL.NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA
Son Teklif Verme Tarihi 27.04.2020 15:00
İhale Metni

26 KALEM KORUYUCU DONANIMLARI ALIMI

 

Madde 1 - İş sahibi idarenin

1.1. İdarenin;

a) Adı: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ

b) Adresi: ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL.NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA

c) Telefon numarası: 0312 596 90 00 / 1903-1911-1913

ç) Faks numarası:     0312 317 97 10

d) Elektronik posta:

 

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin;

a) Adı: KORUYUCU DONANIMLARI ALIMI

b) Miktarı ve türü:

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa

Açıklaması

Ölçü Birimi

Miktarı

1

BARET ( ELEKTRİKÇİLER İÇİN )

ADET

20

2

BARET ( GENEL KULLANIM İÇİN )

ADET

200

3

BAŞ BANTLI KULAKLIK ( GÜRÜLTÜLÜ İŞLERDE ÇALIŞAN TÜM EKİPLER )

ADET

110

4

DİZLİK

ADET

100

5

DUBA ( REFLEKTÖRLÜ TURUNCU )

ADET

340

6

EL FENERİ (ŞARJLI)

ADET

50

7

ELEKTRİKÇİ ELDİVENİ ( ANTİSTATİK )

ADET

120

8

FOSFORLU İKAZ YELEĞİ

ADET

310

9

İŞ ÖNLÜĞÜ (GRİ) FERMUARLI KOL AĞZI LASTİKLİ  (YAZLIK)

ADET

50

10

İZOLE HALI ( ELEKTRİKÇİLER )

METRE

20

11

KAFA LAMBASI ŞARJLI

ADET

50

12

KAYNAKÇI EL MASKESİ

ADET

20

13

KAYNAKÇI ÖNLÜĞÜ

ADET

10

14

KİMYASAL ELDİVEN ( ÖZELLİKLE BOYA VE KİMYASAL İŞLERLE UĞRAŞAN PERSONELLER )

ADET

1070

15

KİMYASAL TULUM

ADET

1050

16

KORUYUCU GÖZLÜK ( POLAR LENS )

ADET

20

17

KORUYUCU GÖZLÜK ( ŞEFFAF LENS )

ADET

250

18

KORUYUCU YÜZ MASKESİ (SİPERLİK)

ADET

100

19

KULAK TIKACI ( GÜRÜLTÜLÜ İŞLERDE ÇALIŞAN TÜM EKİPLER )

ADET

1350

20

NİTRİL ELDİVEN ( GENEL KULLANIM )

ADET

15400

21

PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ

ADET

40

22

ŞAPKA (KEP) TİPİ BARET ( GENEL KULLANIM )

ADET

300

23

TOZ MASKESİ (TEK KULLANIMLIK) (TÜM EKİPLER)

ADET

2200

24

TOZ TULUMU ( TEK KULLANIMLIK )

ADET

1320

25

TRAFİK LEVHALARI

TAKIM

10

26

YARIM YÜZ MASKESİ (KAYNAKÇILAR, BOYA VE KİMYASALLARLA UĞRAŞAN PERSONELLER)

ADET

300

 

ç) Teslim edileceği yer: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LTD.ŞTİ.

d) Diğer bilgiler : Söz konusu malzemeler sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (OTUZ) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

 

Madde 3 - İhale Konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2020/212193

b) İhale usulü                      :   4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 3/G MADDESİNE İSTİNADEN TEDARİK EDİLECEKTİR. KAPALI TEKLİF - AÇIK EKSİLTME USULÜ

c) Tekliflerin sunulacağı adres: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ SATNALMA MÜDÜRLÜĞÜ ALTINPARK MAH. ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO: 142/6 AYDINLIKEVLER - ALTINDAĞ/ANKARA

ç) İhalenin yapılacağı adres: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ ALTINPARK MAH. ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO: 142/6 AYDINLIKEVLER - ALTINDAĞ/ANKARA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 27.04.2020

e) İhale (son teklif verme) saati: 15:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ İDARİ BİNA İHALE SALONU

 

3.2. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.  (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır.)

 

3.3. Verilen teklif, alımın iptal edilmesi veya zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

 

3.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

                                                                                                           

3.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

                                         

3.6. Saat ayarlarında Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

                                                                                                           

3.7. Sözleşme konusu malzemeler TEKNİK ŞARTNAME’ye göre tedarik edilecektir.

 

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. ANCAK, İHALEYE TEKLİF VERECEK OLANLARIN İDARECE ONAYLI İHALE DOKÜMANINI SATIN ALMASI ZORUNLUDUR.

                                         

4.2. İhale dokümanının görülebileceği yer : ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

                                         

4.3. İhale dokümanının alınabileceği yer : ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                             

4.4. İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil)  :               100,00 TL (Yüz Türk Lirası)

                                                                                                     

4.5. İhale dokümanını almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

 

Madde 5 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

5.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

5.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

5.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

 

5.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ’ ne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

 

5.1.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

5.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

 

5.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

5.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

5.1.8.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 5.1. maddesinin (5.1.1.) ve (5.1.2.) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

 

5.1.9. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5.1.9.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

5.1.10. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5.1.10.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

Madde 6. İhaleye Konsorsiyumlar teklif veremez

 

Madde 7. İsteklilerden teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde Üç)’ünden az olmamak üzere geçici teminat alınacaktır.

 

Madde 8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.

TÜM İHALE DUYURULARI

ANKARA'DA HAVA