Yazdır
Yayınlanma Tarihi 14.04.2020 15:38
İşin Adı 3 KISIM 3 KALEM KORUYUCU DONANIMLARI VE EL DEZENFEKTANI ALIMI
İşin Niteliği, Türü ve Miktarı 3 KISIM (3 KALEM)
KİK Kayıt No 2020/205712
İdare'nin Adresi ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL.NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA
İdare'nin Telefonu 0312 596 90 00 / 1903-1911-1913
İdare'nin Faksı 0312 317 97 10
İhale'nin Yapılacağı Adres ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL.NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA
Son Teklif Verme Tarihi 22.04.2020 15:00
İhale Metni

3 KISIM 3 KALEM KOYURUCU DONANIMLARI VE EL DEZENFEKTANI ALIMI

 

Madde 1 - İş sahibi idarenin

1.1. İdarenin;

a) Adı: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ

b) Adresi: ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL.NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA

c) Telefon numarası: 0312 596 90 00 / 1903-1911-1913

ç) Faks numarası:     0312 317 97 10

d) Elektronik posta:

 

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin;

a) Adı: 3 KISIM 3 KALEM KOYURUCU DONANIMLARI VE EL DEZENFEKTANI ALIMI

b) Miktarı ve türü:

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa

Açıklaması

Ölçü Birimi

Miktarı

1

CERRAHİ MASKE

ADET

50.000

2

FFP2 TOZ MASKESİ

ADET

10.000

3

EL DEZENFEKTANI 1 LT.

ADET

1.000

 

ç) Teslim edileceği yer: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LTD.ŞTİ.

d) Diğer bilgiler :

 

Madde 3 - İhale Konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2020/205712

 

b) İhale usulü                      :   4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 3/G MADDESİNE İSTİNADEN TEDARİK EDİLECEKTİR. KAPALI TEKLİF USULÜ

 

c) Tekliflerin sunulacağı adres: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ SATNALMA MÜDÜRLÜĞÜ ALTINPARK MAH. ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO: 142/6 AYDINLIKEVLER - ALTINDAĞ/ANKARA

 

ç) İhalenin yapılacağı adres: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ ALTINPARK MAH. ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO: 142/6 AYDINLIKEVLER - ALTINDAĞ/ANKARA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 22.04.2020

 

e) İhale (son teklif verme) saati: 15:00

 

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ İDARİ BİNA İHALE SALONU

 

3.2. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.  (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır.)

 

3.3. Verilen teklif, alımın iptal edilmesi veya zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

 

3.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

                                                                                                           

3.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

                                         

3.6. Saat ayarlarında Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

                                                                                                           

3.7. Sözleşme konusu malzemeler TEKNİK ŞARTNAME’ye göre tedarik edilecektir.

 

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. ANCAK, İHALEYE TEKLİF VERECEK OLANLARIN İDARECE ONAYLI İHALE DOKÜMANINI SATIN ALMASI ZORUNLUDUR.

                                         

4.2. İhale dokümanının görülebileceği yer : ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

                                         

4.3. İhale dokümanının alınabileceği yer : ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                             

4.4. İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil)  :               100,00 TL (Yüz Türk Lirası)

                                                                                                     

4.5. İhale dokümanını almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

 

Madde 5 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 

5.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

5.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

5.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

5.1.2. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

 

5.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

 

5.1.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5.1.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

5.1.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5.1.5.1. Mevzuatı gereği T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB), Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıt ve Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) onayı gereken/istenilen ürünler ile bu ürünleri teklif edecek olan istekliler, TİTUBB' a, (ÜTS)'ye kayıtlı ve onaylı olmalıdır. İstekliler ile teklif edecekleri ürünlere dair UBB belge yada internet çıktıları, firma tanımlayıcı numarasının ve Üretici Firmanın Bayisi olduğuna dair Belgelerin teklif dosyasında sunulması gerekmektedir.

 

5.1.5.2. İstekliler belirtilen sisteme kayıtlı ve onaylı firmalardan veya bayilerinden değil ise, teklif ettiği ürünlerin sisteme kayıtlı firmalardan veya bayilerinden alındığına dair ilgili firmadan alacağı belge ile ürüne ait 5.1.5.1 inci maddede belirtilen belgeleri teklifi ile birlikte sunacaktır.

 

5.1.5.3. Sağlık Bakanlığı ve/veya SGK onaylı/kayıtlı olmayan ya da hatalı/farklı ürün beyanı/içeriği/numarası veren istekliler ile teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

5.1.5.4. Mevzuatı gereği UBB kaydı gerektirmeyen ürün/ürünler için ise istekliler bu durumu belirteceklerdir.

 

5.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

5.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

5.3. Belgelerin sunuluş şekli:

5.3.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

            

İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

 

5.3.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

 

5.3.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

 

5.4. Tekliflerin dili

5.4.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

 

Madde 6. İhaleye Konsorsiyumlar teklif veremez

 

Madde 7. BU İHALEDE KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. İHTİYACIN TAMAMINA TEKLİF VERİLECEĞİ GİBİ HER BİR KALEM/KALEMLER İÇİN AYRI AYRI DA TEKLİF VERİLEBİLİR.

 

Madde 8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.

TÜM İHALE DUYURULARI

ANKARA'DA HAVA