Yazdır
Yayınlanma Tarihi 09.08.2019 12:00
İşin Adı Büfe (Meşrubat Büfesi)'nin Kiraya Verilmesi
İşin Niteliği, Türü ve Miktarı Büfe (Meşrubat Büfesi)'nin Kiraya Verilmesi
İdare'nin Adresi ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL.NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA
İdare'nin Telefonu 0312 596 90 00 / 1907-1906
İdare'nin Faksı 0312 317 97 10
İhale'nin Yapılacağı Adres Anfa Altınpark İşletmeleri Ldt.Şti. Fuar Alanı B Salonu.
Son Teklif Verme Tarihi 22.08.2019 11:00
İhale Metni

ANFA ALTINPARK İŞLETMELERİ LTD.STİ.NDEN

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALE İLANI

 

Madde 1.          Mülkiyeti ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olan ve aşağıda niteliği, adresi ve sair detayları bulunan taşınmaz kiraya verilecektir.

Madde 2.          Kiraya Verilecek Taşınmazın:

            2.1. İli                                                                                    :           ANKARA

            2.2. İlçesi                                                                   :           Altındağ  

            2.3. Mahallesi                                                 :           Hacı Bayram Mahallesi

            2.4. Mevkii                                                                  :           Hilal Caddesi 2/1

            2.5. Yüzölçümü                                              :           17,5 m2

             2.6. Niteliği                                                                 :           Büfe (Meşrubat Büfesi)

Madde 3.          Kiraya verilecek yerin tahmini kira bedeli KDV Hariç aylık 1.441,00 TL.dir.

Madde 4.          Geçici teminat tutarı bir yıllık tahmini kira bedelinin %3 ünden az olmamak üzere verilecek olup, geçici teminat tutarı 519,00 TL.’dir.

Madde 5.          Kiralama Süresi: Taşınmaz 29.11.2021 tarihine kadar kiraya verilecekir.

Madde 6.          İHALE USULÜ, İHALE VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ:

            6.1.      İhale Usulü: Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

            6.2.      İhale (Son Teklif Verme) Tarih    : 22.08.2019

            6.3.      İhale (Son Teklif Verme) Saati   : 11:00

            6.4.      İhalenin Yapılacağı Yer: Anfa Altınpark İşletmeleri Ldt.Şti. Fuar Alanı B Salonu.

            6.5.      Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar Anfa Altınpark İşletmeleri Ldt.Şti. Satınalma Müdürlüğüne verebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 7.          İhale Dokümanının Görülebileceği Yer: Anfa Altınpark İşletmeleri Ldt.Şti.Satınalma Müdürlüğü,

                                    İhale Dokümanının Temin Edilebileceği Yer: Anfa Altınpark İşletmeleri Ldt.Şti. Satınalma Müdürlüğü

                                    İhale Dokümanı Satış bedeli: 100,00 (Yüz)TL (Anfa Altınpark İşletmeleri Ldt.Şti.Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.)

                                    İstekliler, şartname ve eklerini Anfa Altınpark İşletmeleri Ldt.Şti. Satınalma Müdürlüğünde görebilirler, ancak ihaleye katılacak olanların şartname ve eklerini alması zorunludur.

Madde 8.  İhaleye katılmak için istenilen belgeler;

       8.1.Gerçek Kişiler :

                        8.1.1.    Nüfus cüzdanı sureti

                        8.1.2.    İkametgah belgesi

                        8.1.3.    Noter tasdikli imza beyannamesi,

                        8.1.4.    Adli Sicil Kaydı,

                        8.1.5.    Vekaleten katılım durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

            8.2.Tüzel Kişiler :

                        8.2.1.    Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir "Ticaret Sicil Gazetesi"       

                        8.2.2.    Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü (Dernekler ve Vakıflar için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

                        8.2.3.    Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti    ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

                        8.2.4.    Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter    tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

                        8.2.5.    Vekaleten katılım durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

            8.3.ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE:

                        8.3.1. Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 8.1. veya 8.2. maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

            8.4.      Şekli ve içeriği ihale dokümanında bulunan teklif mektubu,

            8.5.      Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat tutarının yatırıldığına dair makbuz.

            8.6.      İhale Dokümanının satın alındığına dair makbuz,

            8.7.      4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

8.8.         İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

Madde 9. İdare tarafından gerekli görülen hallerde ihale, ihale saatinden önce iptal edilebilir. İhaleye katılım için yapılan masraflar istekliye aittir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 10. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Kapsamında değildir.

İlanen duyurulur.

Durumu Tamamlandı
TÜM İHALE DUYURULARI

ANKARA'DA HAVA