Yazdır
Yayınlanma Tarihi 29.04.2020 10:19
İşin Adı ÇUBUK-1 BARAJI TAŞ PERE VE KÜP TAŞ İMALAT İŞİ
İşin Niteliği, Türü ve Miktarı 23 KALEM
KİK Kayıt No 2020/225104
İdare'nin Adresi ALTINPARK MAH. ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL.NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA
İdare'nin Telefonu 0312 596 90 00 / 1903-1911-1913
Son Teklif Verme Tarihi 06.05.2020 11:00
İhale Metni

ÇUBUK-1 BARAJI TAŞ PERE VE KÜP TAŞ İMALAT İŞİ

 

Madde 1 - İş sahibi idarenin

1.1. İdarenin;

a) Adı: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ

b) Adresi: ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL.NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA

c) Telefon numarası: 0312 596 90 00 / 1903-1911-1913

ç) Faks numarası:     0312 317 97 10

d) Elektronik posta:

 

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı:  ÇUBUK-1 BARAJI TAŞ PERE VE KÜP TAŞ İMALAT İŞİ

b) Miktarı ve türü: 23 KALEM

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa

Açıklaması

Ölçü Birimi

Miktarı

1

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)

250

2

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)

150

3

Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dahil)

Ton

8

4

Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması

Ton

5

5

Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması

kg

10.000

6

4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cmxserbest boy)

75

7

Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması

550

8

75x30x15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)

m

250

9

15x40x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi

m

50

10

50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)

m

2.400

11

Doğal granit parke taşı (10*10 cm) ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde)

2.500

12

Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)

400

13

Stabilize malzemenin (08 008) titreşimli silindirle sıkıştırılarak yapı inşaatları, sınai imalatlar ve saha betonları altında temel ve temel altı dolgusu yapılması

250

14

Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi

m

700

15

Çapı 200 mm (SN 8) PE100 Koruge Kanalizasyon Borularının Döşenmesi

m

50

16

Çapı 300 mm (SN 8) PE100 Koruge Kanalizasyon Borularının Döşenmesİ

m

50

17

Tuvenan kum-çakıl'ın (08 008 / İB) el ile (tokmaklanarak) sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması, borunun gömleklenmesi, hendek ve temel dolgusu yapılması

200

18

Ahşaptan seri kalıp yapılması

25

19

Basit dövme demir işlerinin yapılması ve yerine konması

kg

13.000

20

Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (normal çimentolu)

275

21

30 cm kalınlıkta harçlı pere

1.500

22

Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması

150

23

Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması

1.500

ç) Teslim edileceği yer: ÇUBUK-1 BARAJI

d) Diğer bilgiler :

Madde 3 - İhale Konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2020/225104

b) İhale usulü              :   4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 3/G MADDESİNE İSTİNADEN TEDARİK EDİLECEKTİR. KAPALI TEKLİF - AÇIK EKSİLTME USULÜ

c) Tekliflerin sunulacağı adres: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜNE

ç) İhalenin yapılacağı adres: ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL. NO:142/6 A.EVLER ALTINDAĞ/ANKARA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 06.05.2020

e) İhale (son teklif verme) saati: 11:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ İDARİ BİNA İHALE SALONU

3.2. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.  (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır.)

3.3. Verilen teklif, alımın iptal edilmesi veya zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

3.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.                         

3.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.                                            

3.7. Sözleşme konusu iş TEKNİK ŞARTNAME’ye göre tedarik edilecek olup, yeni ve kullanılmamış olacaktır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. ANCAK, İHALEYE TEKLİF VERECEK OLANLARIN İDARECE ONAYLI İHALE DOKÜMANINI SATIN ALMASI ZORUNLUDUR.

4.2.    İhale dokümanının görülebileceği yer : ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

4.3.    İhale dokümanının alınabileceği yer : ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ         

4.4. İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil)   : 100,00 TL (Yüz Türk Lirası)                                                                 

4.5. İhale dokümanını almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

Madde 5 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

5.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

5.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ’ ne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5.1.5. Bu madde Boş bırakılmıştır.

5.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

5.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

5.1.8.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 5.1. maddesinin (5.1.1.) ve (5.1.2.) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

5.1.9. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5.1.9.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5.1.10. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5.1.10.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 6. İhaleye Konsorsiyumlar teklif veremez

Madde 7. İsteklilerden teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde Üç)’ünden az olmamak üzere geçici teminat alınacaktır.

Madde 8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.

TÜM İHALE DUYURULARI

ANKARA'DA HAVA