İhale Detayı

Sebze Meyve Alımı

Aşağıda ihale hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır...

İşin Adı Sebze Meyve Alımı
İşin Niteliği, Türü ve Miktarı 2 Kısım (43 Kalem)
İdare'nin Adresi ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL.NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA
İdare'nin Telefonu 0312 596 90 00 / 1907-1906
Son Teklif Verme Tarihi 26-08-2019 11:00
İhale Durumu Tamamlandı
İhale Metni

ANFA ALTINPARK İŞLETMELERİ LTD.STİ.NDEN

 

2 KISIM 43 KALEM) SEBZE MEVYE ALINACAKTIR

 

Madde 1 - İŞ SAHİBİ İDARENİN

1.1. İdarenin;

a) Adı: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ

b) Adresi: ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL.NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA

c) Telefon numarası: 0312 596 90 00 / 1903-1911-1913

ç) Faks numarası:     0312 317 97 10

d) Elektronik posta :

 

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: SEBZE MEYVE TEDARİKİ

b) Miktarı ve türü: 2 KISIM (43 KALEM)

ç) Teslim edileceği yer: ANFA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO:142/6 ALTINDAĞ/ANKARA ADRESİNDE BULUNAN YEMEKHANE VE EXPO CAFE İLE MOGAN PARKI KÜME EVLERİ NO:1/58 GÖLBAŞI/ANKARA ADRESİNDE BULUNAN MOGAN KONUKEVİNE TESLİM EDİLECEKTİR.

d) Diğer bilgiler :

 

Madde 3 - İhale Konusu mala ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası:

b) İhale usulü                      :   4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g (istisna) maddesine istinaden tedarik edilecektir.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: ANFA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜNE

ç) İhalenin yapılacağı adres: ANFA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ /ANKARA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 26.08.2019

e) İhale (son teklif verme) saati:  11:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: FUAR ALANI B SALONU

 

3.2. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.  (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır.)

 

3.3. Verilen teklif, alımın iptal edilmesi veya zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

 

3.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

                                                                                                           

3.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

                                         

3.6. Saat ayarlarında Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

                                                                                                           

3.7. Sözleşme konusu malzemeler TEKNİK ŞARTNAME’ye göre tedarik edilecek olup, yeni ve kullanılmamış olacaktır.

 

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, İHALEYE TEKLİF VERECEK OLANLARIN İDARECE ONAYLI İHALE DOKÜMANINI ALMASI ZORUNLUDUR.

                                         

4.2. İhale dokümanının görülebileceği yer                           :     ANFA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ/ ANKARA

                                         

4.3. İhale dokümanının alınabileceği yer                            :     ANFA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA

                                                                                                             

4.4. İhale dokümanı satış bedeli

         (varsa vergi dahil)                                                             :     BEDELSİZDİR

                                                                                                     

4.5. İhale dokümanını almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

 

Madde 5 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

5.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa belgegeçer numarası ile elektronik posta adresi,

 

5.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

5.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

5.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

 

5.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ANFA ALTINPARK İŞLETMELERİ LMD.ŞTİ. ne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

 

5.1.5. Bu Şartnamenin 9’uncu maddesinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

 

5.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

 

5.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

 

5.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

5.1.8.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 5.1. maddesinin (5.1.1.) ve (5.1.2.) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

 

Madde 6. İhaleye Konsorsiyumlar teklif veremez

 

Madde 7. İsteklilerden teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde Üç)’ünden az olmamak üzere geçici teminat alınacaktır.

 

Madde 8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.

 

İlanen duyurulur.

 

                                

 

 

 Tolga BODUR

Satınalma Müdürü

 

 

2 KISIM SEBZE MEYVE ALIMI İHTİYAÇ LİSTESİ

 

1 İNCİ KISIM: 33 KALEM SEBZE

 

S.NO

MALZEME CİNSİ

ÖLÇÜ BİRİMİ

MİKTARI

1

AYSBERK

ADET

1500

2

BİBER DOLMALIK

KG

300

3

BİBER KAPYA

KG

10

4

BİBER KÖY

KG

840

5

ÇARLİSTON BİBER

KG

140

6

BROKOLİ

KG

150

7

DEREOTU

ADET

500

8

MAYDANOZ

ADET

1370

9

PAZI

ADET

65

10

DOMATES

KG

2660

11

DOMATES ÇERİ

KG

30

12

FASULYE TAZE

KG

650

13

FESLEĞEN

BAĞ

10

14

HAVUÇ

KG

1120

15

ISPANAK

KG

240

16

KABAK TAZE

KG

1300

17

KARNABAHAR

KG

240

18

KEREVİZ

KG

630

19

LAHANA KIRMIZI

KG

200

20

LİMON

KG

620

21

MANTAR

KG

160

22

NANE YEŞİL

ADET

30

23

PATATES

KG

3460

24

PATLICAN

KG

1400

25

PATLICAN BOSTAN

KG

180

26

PIRASA

KG

400

27

ROKA

KG

60

28

SALATALIK

KG

1350

29

SARIMSAK

KG

40

30

SEMİZOTU

KG

50

31

SOĞAN KURU

KG

1130

32

SOĞAN KIRMIZI

KG

50

33

SOĞAN TAZE

KG

15

 

2.KISIM : 10 KALEM MEYVE