İhale Detayı

7 AY SÜRE İLE SULAMA TANKERİ (ÜST YAPILI ARAÇ) (ŞOFÖRLÜ-YAKITSIZ) KİRALAMA HİZMETİ ALIMI

Aşağıda ihale hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır...

İşin Adı 7 AY SÜRE İLE SULAMA TANKERİ (ÜST YAPILI ARAÇ) (ŞOFÖRLÜ-YAKITSIZ) KİRALAMA HİZMETİ ALIMI
İşin Niteliği, Türü ve Miktarı Hizmet 25 Adet Tanker,50 Adet Şoför
KİK Kayıt No 2021/181352
İdare'nin Adresi ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ ALTINPARK MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA
İdare'nin Telefonu 0312 596 90 00 / 1903-1911-1913
İhale'nin Yapılacağı Adres ALTINPARK MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL. NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA - İHALE SALONU
Son Teklif Verme Tarihi 02-04-2021 11:00
Yüklenici MHF EMLAK İNŞAAT TEMİZLİK GIDA TURİZM NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Yayın Tarihi 26-03-2021 09:58
Sözleşme Tutarı 4590000
Sözleşme Tarihi 16-04-2021 00:00
İşe Başlama Tarihi 16-04-2021
İşin Bitiş Tarihi 16-11-2021 00:00
İhale Durumu Tamamlandı
İhale Metni

7 AY SÜRE İLE SULAMA TANKERİ (ÜST YAPILI ARAÇ) (ŞOFÖRLÜ-YAKITSIZ) KİRALAMA HİZMETİ ALIMI İHALE DÖKÜMANI

 

Madde 1 - İş sahibi idarenin

1.1. İdarenin;

a) Adı: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ

b) Adresi: ALTINPARK MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL. NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA

c) Telefon numarası: 0312 596 90 00 / 1903-1911-1913

ç) Faks numarası:    

d) Elektronik posta:

 

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: 7 AY SÜRE İLE SULAMA TANKERİ (ÜST YAPILI ARAÇ) (ŞOFÖRLÜ-YAKITSIZ) KİRALAMA HİZMETİ ALIMI

b) Miktarı ve türü : 25 ADET TANKER,50 ADET ŞOFÖR

c) Teslim edileceği yer: SÖZLEŞME KONUSU ARAÇLAR, İŞE BAŞLAMA TARİHİNDE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İDARECE BELİRLENEN YERDE VE SAATTE HAZIR BULUNACAKTIR. 

ç) Diğer bilgiler :

 

Madde 3 - İhale Konusu mala ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2021/181352 

b) İhale usulü                      :   4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 3/G (İSTİSNA) MADDESİNE İSTİNADEN KAPALI TEKLİF-AÇIK EKSİLTME USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ ALTINPARK MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA

ç) İhalenin yapılacağı adres: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ ALTINPARK MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 02.04.2021

e) İhale (son teklif verme) saati       : 11:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ İDARİ BİNA İHALE SALONU

 

3.2. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır.) Ancak ihale kapalı teklif - açık eksiltme usulü ile gerçekleştirileceğinden isteklilerin ihale gün ve saatinde ihale salonunda bulunmamaları durumunda ise ilk teklifleri son teklif olarak kabul edilecektir.

 

3.3. Verilen teklif, alımın iptal edilmesi veya zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

 

3.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

                                                                                                           

3.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

                                         

3.6. Saat ayarlarında Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

                                                                                                           

3.7. Sözleşme konusu malzemeler TEKNİK ŞARTNAME’ye göre tedarik edilecek olup, yeni ve kullanılmamış olacaktır.

 

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, İHALEYE TEKLİF VERECEK OLANLARIN İDARECE ONAYLI İHALE DOKÜMANINI SATIN ALMASI ZORUNLUDUR.

                                         

4.2. İhale dokümanının görülebileceği yer : ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

                                         

4.3. İhale dokümanının alınabileceği yer : ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                             

4.4. İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil)  :               150,00 TL (Yüzelli Türk Lirası)

İhale dokümanı bedeli şirketimizin Anfa Ankara Altınpark İşl.Ltd.Şti.’ne ait Vakıfbank Aydınlıkevler şubesi nezdindeki TR28 0001 5001 5800 7287 2474 34 nolu banka hesabına yatırılacaktır. İhale dokümanı idareden talep edilmesi halinde doküman ücretinin banka hesabına yatırıldığına dair makbuz idareye sunulması zorunludur.

                                                                                                     

4.5. İhale dokümanını almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

 

Madde 5 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

5.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

5.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

5.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

5.1.2. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

 

5.1.3. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ ne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

 

5.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

 

5.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

 

5.1.6. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

5.1.6.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 5.1.1. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

 

5.1.7. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5.1.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

5.1.8. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5.1.8.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

Madde 6. İhaleye Konsorsiyumlar teklif veremez

 

Madde 7. İsteklilerden teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde Üç)’ünden az olmamak üzere geçici teminat alınacaktır.

 

Madde 8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.

 

BU SAYFADA YAYINLANAN BİLGİLERİN HUKUKİ VE MALİ SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTA OLUP, İHALE DOSYASINDAKİ BİLGİLER ESAS ALINACAKTIR.