İhale Detayı

9 KALEM SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ ALIMI

Aşağıda ihale hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır...

İşin Adı 9 KALEM SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ ALIMI
İşin Niteliği, Türü ve Miktarı 9 KALEM
KİK Kayıt No 2021/483011
İdare'nin Adresi ALTINPARK MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO: 142/6 06130 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA
İdare'nin Telefonu 0312 596 90 00 / 1903-1911-1913
Ekap URL https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale'nin Yapılacağı Adres ALTINPARK MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO: 142/6 06130 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA
Son Teklif Verme Tarihi 24-09-2021 11:00
Yüklenici AVRASYA TRAFİK VE İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Yayın Tarihi 07-09-2021 17:06
Sözleşme Tutarı 94460
Sözleşme Tarihi 26-10-2021 00:00
İşe Başlama Tarihi 26-10-2021
İşin Bitiş Tarihi 09-11-2021 00:00
İhale Durumu Tamamlandı
İhale Metni

9 KALEM SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ ALIMI

ANFA ANKARA ALTINPARK İŞL.LTD.ŞTİ.

9 KALEM SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/483011

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

ALTINPARK MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO: 142/6 06130 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3125969000 - 3123179710

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@anfa.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

9 KALEM SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Altınpark Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No:142/6 Aydınlıkevler-Altındağ/Ankara Adresinde Bulunan Altınpark Tepehan Depo

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip malzemelerin tamamı 15 (onbeş) takvim günü içerisinde eksiksiz teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Altınpark Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No:142/6 Aydınlıkevler-Altındağ/Ankara İhale Salonu

b) Tarihi ve saati

:

24.09.2021 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Altınpark Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No:142/6 Aydınlıkevler-Altındağ/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.