İhale Detayı

1 ADET İŞ MAKİNASI (BEKOLU YÜKLEYİCİ) SATIŞI

Aşağıda ihale hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır...

İşin Adı 1 ADET İŞ MAKİNASI (BEKOLU YÜKLEYİCİ) SATIŞI
İşin Niteliği, Türü ve Miktarı 1 ADET
İdare'nin Adresi ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ ALTINPARK MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA
İdare'nin Telefonu 0312 596 90 00 / 1915
İhale'nin Yapılacağı Adres ALTINPARK MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL. NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA - İHALE SALONU
Son Teklif Verme Tarihi 02-03-2022 12:00
Yayın Tarihi 18-02-2022 16:16
İhale Durumu İptal Edildi
İhale Metni

    ANFA ALTINPARK İŞLETMELERİ LTD. STİ.

 

1 ADET İŞ MAKİNASI (BEKOLU YÜKLEYİCİ) SATIŞ İHALE İLANI

 

 

1.  Mülkiyeti Şirketimize ait olan ve aşağıda niteliği ile diğer özellikleri belirtilen İş Makinası Kapalı teklif açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

 

2.  Satışı yapılacak İş Makinası’ nın niteliği ile diğer özellikleri aşağıya çıkarılmıştır. 

 

1

MARKASI

NEWHOLLAND

2

MODELİ

2005

3

TESCİL PLAKA NO

06-09-2466

4

TİPİ

LB 115B

5

CİNSİ

BEKOLU YÜKLEYİCİ

6

MOTOR GÜCÜ

82 KILOWATT

7

ÇALIŞMA SAATİ

10.886

8

LASTİKLERİN DURUMU

%80

9

ARIZA DURUMU

1-)DEFRANSİYEL DAĞITMIŞ

2-)HİDROLİK SİSTEMİNDE ARIZALAR VAR

3-)ŞANZIMAN AKSAMINDA TAMİR YAPILMIŞ

10

MUHAMMEN BEDELİ

150.000,00 KDV HARİÇ

11

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

4.500,00 TL

 

 

3.         İHALE USULÜ, İHALE VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ:

     a.    İhale Usulü                              :Kapalı Teklif Açık Artırma Usulü

     b.    İhale Tarih ve Saati               : 02/03/2022 günü Saat:15:00

     c.    Son Teklif Verme Tarih Saati: 02/03/2022 günü Saat:12:00

     ç.    İhalenin Yapılacağı Yer: ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. İhale Salonu.

     d.    Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğüne verebilecektir. Son teklif verme saatinden sonra verilen teklifler alınmayacaktır.

    

4.  İhale Dokümanının Görülebileceği Yer: ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğü,

     İhale Dokümanının Temin Edilebileceği Yer: ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma  Müdürlüğü Şartname bedeli 250,00 (ikiyüzelli) TL.’ dir. Şartname bedeli ANFA ANKARA Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti.’ ne ait Vakıfbank Aydınlıkevler şubesi nezdindeki TR28 0001 5001 5800 7287 2474 34 nolu banka hesabına yatırılacaktır. Şartname bedelinin hesaba yatırılması durumunda dekontu ibraz edilerek şartname alınabilir.

     İstekliler, şartname ve eklerini ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğünde görebilirler, ancak ihaleye katılacak olanların şartname ve eklerini alması zorunludur.

    

5.  İhaleye katılmak için istenilen belgeler;

     5.1.Gerçek Kişiler :

            5.1.1.   Nüfus cüzdanı sureti ve T.C. Kimlik numarası

            5.1.2.   İkametgah belgesi ve tebligat adresi

            5.1.3.   Noter tasdikli imza beyannamesi,

            5.1.4.   Vekaleten katılım durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

    

     5.2.Tüzel Kişiler :

          5.2.1.     Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından,      Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

 

            5.2.2.   Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir "Ticaret Sicil Gazetesi"       

                                                                        

            5.2.3.   Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri

           

          5.2.4.     Vekâleten katılım durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.

 

     5.3.ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE:

           

     5.3.1. Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 5.1. veya 5.2. maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

 

     5.4. Şekli ve içeriği ihale dokümanında bulunan teklif mektubu,

 

     5.5. Geçici Teminat tutarının yatırıldığına dair makbuz.

 

     5.6. İhale Dokümanının satın alındığına dair makbuz,

 

     5.7. İstekliler, İhale dokümanının her sayfasını, tamamen okunup, kabul edildiğine dair imzalayarak teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

 

     5.8. Son Teklif Verme saatinden önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak idareye teslim etmeleri şarttır.

 

 

    

İlanen duyurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BU SAYFADA YAYINLANAN BİLGİLERİN HUKUKİ VE MALİ SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTA OLUP, İHALE DOSYASINDAKİ BİLGİLER ESAS ALINACAKTIR