İhale Detayı

Ankara ili, Beypazarı ilçesi Ankara Parkı’nda bulunan Halı Saha (Futbol Sahası), Halı Saha İşletme Binası, Ekmek Evi ve Kafeteryanın kiraya verilmesi

Aşağıda ihale hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır...

İşin Adı Ankara ili, Beypazarı ilçesi Ankara Parkı’nda bulunan Halı Saha (Futbol Sahası), Halı Saha İşletme Binası, Ekmek Evi ve Kafeteryanın kiraya verilmesi
İşin Niteliği, Türü ve Miktarı Ankara ili, Beypazarı ilçesi Ankara Parkı’nda bulunan Halı Saha (Futbol Sahası), Halı Saha İşletme Binası, Ekmek Evi ve Kafeteryanın kiraya verilmesi
İdare'nin Adresi ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL.NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ /ANKARA
İdare'nin Telefonu 0312 596 90 00 / 1907-1906
İhale'nin Yapılacağı Adres Anfa Altınpark İşletmeleri Ldt.Şti. Fuar Alanı B Salonu.
Son Teklif Verme Tarihi 30-07-2019 09:00
İhale Durumu Tamamlandı
İhale Metni

ANFA ALTINPARK İŞLETMELERİ LTD.STİ.NDEN

 

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALE İLANI

 

1.  Mülkiyeti ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olan ve aşağıda niteliği, adresi ve sair detayları bulunan taşınmaz kiraya verilecektir.

 

2.         Kiraya verilecek taşınmaz mallara ait adres bilgileri, tahmini bedeli, geçici teminat tutarı ve kiralama süresi aşağıya çıkarılmıştır. 

 

S. NO

NİTELİĞİ

MAHALLESİ (ADRESİ)

KULLANIM ALANI      (M2)

MUAMMEN BEDEL (AYLIK)

GEÇİCİ TEMİNAT (%3)

KİRA  SÜRESİ

1

HALI SAHA (FUTBOL SAHASI), HALI SAHA İŞLETME BİNASI, EKMEK EVİ VE KAFETERYA

Ankara ili, Beypazarı ilçesi Ankara Parkı’nda bulunan Halı Saha (Futbol Sahası), Halı Saha İşletme Binası, Ekmek Evi ve Kafeterya

2.419 m2

6.780,00 TL

2.441,00 TL

 

 

13.06.2024 tarihine kadar kiraya verilecektir.

 

3.         İHALE USULÜ, İHALE VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ:

     a.    İhale Usulü: Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

     b.    İhale (Son Teklif Verme) Tarih    : 30.07.2019

     c.    İhale (Son Teklif Verme) Saati   : 09:00

     ç.    İhalenin Yapılacağı Yer: Anfa Altınpark İşletmeleri Ldt.Şti. Fuar Alanı B Salonu.

     d.    Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar Anfa Altınpark İşletmeleri Ldt.Şti. Satınalma Müdürlüğüne verebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

 

4.  İhale Dokümanının Görülebileceği Yer: Anfa Altınpark İşletmeleri Ldt.Şti.Satınalma Müdürlüğü,

     İhale Dokümanının Temin Edilebileceği Yer: Anfa Altınpark İşletmeleri Ldt.Şti. Satınalma Müdürlüğü

     İhale Dokümanı Satış bedeli: 100,00 (Yüz)TL(Anfa Altınpark İşletmeleri Ldt.Şti.Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.)

     İstekliler, şartname ve eklerini Anfa Altınpark İşletmeleri Ldt.Şti. Satınalma Müdürlüğünde görebilirler, ancak ihaleye katılacak olanların şartname ve eklerini alması zorunludur.

    

5.  İhaleye katılmak için istenilen belgeler;

     5.1.Gerçek Kişiler :

            5.1.1.    Nüfus cüzdanı sureti ve T.C. Kimlik numarası

            5.1.2.    İkametgah belgesi ve tebligat adresi

            5.1.3.    Noter tasdikli imza beyannamesi,

            5.1.4.    Adli Sicil Kaydı,

            5.1.5.    Vekaleten katılım durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

    

     5.2.Tüzel Kişiler :

            5.2.1.    Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından,       Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

 

            5.2.2.    Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir "Ticaret Sicil Gazetesi"       

                                                                        

            5.2.3.    Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü (Dernekler ve Vakıflar için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

 

            5.2.4.    Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti      ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

 

            5.2.5.    Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter      tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

 

            5.2.6.    Vekaleten katılım durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

 

     5.3.ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE:

            5.3.1. Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 5.1. veya 5.2. maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

 

     5.4.  Şekli ve içeriği ihale dokümanında bulunan teklif mektubu,

 

     5.5.  Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat tutarının yatırıldığına dair makbuz.

 

     5.6.  İhale Dokümanının satın alındığına dair makbuz,

 

     5.7.  İstekliler, İhale dokümanının her sayfasını, tamamen okunup, kabul edildiğine dair imzalayarak teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

 

5.8.      İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır.