Yazdır
Yayınlanma Tarihi 17.03.2020 10:49
İşin Adı Düğün Salonu Ve Restoran Kiraya Verilmesi İşi
İşin Niteliği, Türü ve Miktarı 1 Adet Düğün Salonu 1 Adet Restoran
İdare'nin Adresi Anfa Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti Altınpark Mah. Şehit Ömer Halisdemir Bulv. No:142/6 - 06140 Aydınlıkevler/Altındağ-Ankara
İdare'nin Telefonu 0312 596 90 00 - 1915
İhale'nin Yapılacağı Adres Anfa Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti Altınpark Mah. Şehit Ömer Halisdemir Bulv. No:142/6 - 06140 Aydınlıkevler/Altındağ-Ankara
Son Teklif Verme Tarihi 25.03.2020 10:00
İhale Metni

ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LTD. STİ.

 

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALE İLANI

 

Madde 1.        Mülkiyeti ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olan ve aşağıda niteliği, adresi ve sair detayları bulunan taşınmaz kiraya verilecektir.

 

Madde 2.        Kiraya Verilecek Taşınmazın:

 

            2.1. İli                                                               :       ANKARA

 

            2.2. İlçesi                                                         :      

 

            2.3. Mahallesi                                                  :      

 

            2.4. Mevkii                                                       :       Kurtboğazı Barajı Rekreasyon Alanı içi

 

            2.5. Yüzölçümü                                               :       1624 m2  Düğün Salonu 621 m2 Restoran

                       

       2.6. Niteliği                                                      :       Düğün Salonu Ve Restoran

 

Madde 3.        Kiraya verilecek yerin tahmini kira bedeli KDV Hariç aylık 12.500,00 TL. dir.

 

Madde 4.        Geçici teminat tutarı bir yıllık tahmini kira bedelinin %3 ünden az olmamak üzere verilecek olup, geçici teminat tutarı 4.500,00 TL.’dir.

 

Madde 5.        Kiralama Süresi: Taşınmaz 21.11.2024 tarihine kadar kiraya verilecektir.

 

Madde 6.        İHALE USULÜ, İHALE VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ:

            6.1.      İhale Usulü: Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

            6.2.      İhale (Son Teklif Verme) Tarih          : 25.03.2020 

 

            6.3.      İhale (Son Teklif Verme) Saati          : 10:00  

 

            6.4.      İhalenin Yapılacağı Yer: Anfa Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. İhale Salonu.

 

            6.5.      Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar Anfa Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğüne verebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

 

Madde 7.        İhale Dokümanının Görülebileceği Yer: Anfa Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğü,

 

                                    İhale Dokümanının Temin Edilebileceği Yer: Anfa Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğü

 

                                    İhale Dokümanı Satış bedeli: 100,00 (Yüz)TL (Anfa Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır)

 

                                    İstekliler, şartname ve eklerini Anfa Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğünde görebilirler, ancak ihaleye katılacak olanların şartname ve eklerini alması zorunludur.

    

 

 

Madde 8 - İhaleye katılmak için istenilen belgeler;

                                   8.1.      Şekli ve içeriği ihale dokümanında bulunan teklif mektubu,

 

                                   8.2.      Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat tutarının yatırıldığına dair makbuz.

 

                                   8.3.      4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

 

                                    8.4. Gerçek Kişiler:

                                                         

                                   8.4.1.   Nüfus cüzdanı sureti

                                                                        

                                   8.4.2.   İkametgâh belgesi

 

                                  8.4.3.        Noter tasdikli imza beyannamesi,

 

                                  8.4.4.          Adli Sicil Kaydı,

 

                                   8.4.5.   Vekâleten katılım durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi     

                                   8.5.Tüzel Kişiler:

                                   8.5.1.   Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir "Ticaret Sicil Gazetesi"                                                                 

                                   8.5.2.   Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü (Dernekler ve Vakıflar için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

 

                                   8.5.3.   Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti        ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

 

                                   8.5.4.   Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

                                   8.5.5.   Vekâleten katılım durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.

                                   8.6.ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE:

 

                                   8.6.1. Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 8.4. veya 8.5.maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

                                    8.7.      İhaleye katılım için istenilen belgelerden, E-Devlet üzerinden alınabilen belgelerde geçerli olacaktır.

                                   8.8. İstekliler istenilen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilir.

 

Madde 9. İdare tarafından gerekli görülen hallerde ihale, ihale saatinden önce iptal edilebilir. İhaleye katılım için yapılan masraflar istekliye aittir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 

Madde 10. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Kapsamında değildir.

İlanen duyurulur.

TÜM İHALE DUYURULARI

ANKARA'DA HAVA