Yazdır
Yayınlanma Tarihi 02.11.2019 11:51
İşin Adı KLİMA VE SOĞUTMA GRUBU BAKIM-ONARIM HİZMETİ ALIMI İŞİ
İşin Niteliği, Türü ve Miktarı 2 KALEM
KİK Kayıt No 2019/560333
İdare'nin Adresi Altınpark Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No: 142/6 Aydınlıkevler - Altındağ/Ankara
İdare'nin Telefonu 0312 596 90 00 / 1903-1911-1913
Son Teklif Verme Tarihi 08.11.2019 11:00
İhale Metni

KLİMA VE SOĞUTMA GRUBU BAKIM-ONARIM HİZMETİ ALIMI İŞİ

ANFA ANKARA ALTINPARK İŞL.LTD.STİ.


Klima ve Soğutma Grubu Bakım-Onarım Hizmeti Alımı Sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında tedarik edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/560333

1-İdarenin

a) Adresi

:

Altınpark Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No: 142/6 Aydınlıkevler - Altındağ/Ankara

b) Telefon ve faks numarası

:

0312 596 90 00 / 1903-1911-1913

c) Faks numarası

ç) Elektronik Posta Adresi

:

:

 

info@anfa.com.tr


2-İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 Kalem Klima ve Soğutma Grubu Bakım-Onarım Hizmeti Alımı ayrıntılı miktar düzenlemesi ihale dokümanında belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer

:

Altınpark Fuar Alanı (A) ve (B) Blokta ile Genel Müdürlük Binası.

c) Süresi

:

İşin süresi, yer teslim ve işe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Anfa Ankara Altınpark İşl.Ltd.Şti. Altınpark Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No: 142/6 Aydınlıkevler/Altındağ/Ankara - İhale Salonu

b) Tarihi ve saati

:

08.11.2019 – 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve cetveli.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale sadece yerli isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını alması zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Anfa Ankara Altınpark İşl.Ltd.Şti. Satınalma Müdürlüğüne Altınpark Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No: 142/6 Aydınlıkevler/Altındağ/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

Durumu Tamamlandı
TÜM İHALE DUYURULARI

ANKARA'DA HAVA