Yazdır
Yayınlanma Tarihi 26.03.2020 13:33
İşin Adı MİLLİ EGEMENLİK PARKI HAVUZ REVİZE İŞİ
İşin Niteliği, Türü ve Miktarı 25 KALEM
KİK Kayıt No 2020/174656
İdare'nin Adresi ALTINPARK MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA
İdare'nin Telefonu 0312 596 90 00 / 1903-1911-1913
Son Teklif Verme Tarihi 31.03.2020 14:00
İhale Metni

 

MİLLİ EGEMENLİK PARKI HAVUZ REVİZE İŞİ

Madde 1 - İş sahibi idarenin

1.1. İdarenin;

a) Adı: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ

b) Adresi: ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL.NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA

c) Telefon numarası: 0312 596 90 00 / 1903-1911-1913

ç) Faks numarası:     0312 317 97 10

d) Elektronik posta:

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin;

a) Adı: MİLLİ EGEMENLİK PARKI HAVUZ REVİZE İŞİ

b) Miktarı ve türü: 25 KALEM

S.NO

MALZEMENİN CİNSİ

ÖLÇÜ BİRİMİ

MİKTARI

1

Asma Kilit ve Takılması

Ad

4,00

2

Topraklama Elektrodu ( 1 Mt Lik)

Ad

8,00

3

4x2,5 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1)

Mt

650,00

4

4x1,5 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1)

Mt

450,00

5

3x10A'den 3x63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler

Ad

6,00

6

3x40 A'e kadar, Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)

Ad

15,00

7

Aydınlatma kontrollünde kullanılan Zaman rölesi

Ad

6,00

8

4x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)

Ad

9,00

9

16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli)

Ad

6,00

10

Özel sac pano-önden kapaklı

Ad

3,00

11

Dın 304 Paslanmaz Çelik Kollektör Ø 90

Mt

70,00

12

Dın 304 Paslanmaz Çelik Kollektör Ø 114

Mt

18,00

13

Paslanmaz Çelik Tek Dalgıç Pompa  60m3/h – 13 mss

Ad

6,00

14

Paslanmaz Çelik Tek Dalgıç Pompa 30 m3/h – 15 mss

Ad

3,00

15

Paslanmaz Çelik Tek Dalgıç Motor 3 kw

Ad

6,00

16

Paslanmaz Çelik Tek Dalgıç Motor 1,5 kw

Ad

3,00

17

Dın 304 Paslanmaz Çelik Pompa Filtresi Küçük Boy

Ad

9,00

18

Sıvı Seviye Rölesi

Ad

6,00

19

Sıvı Seviye Elektrodu

Ad

6,00

20

Sigortalı Ray Klemensi

Ad

64,00

21

Güç Kaynağı 350 watt-12 Volta kadar.

Ad

7,00

22

RGB Kontrol Cihazı 50 Adete kadar

Ad

7,00

23

RGB renk değişimli paslanmaz çelik gövdeli sualtı lambası 6 W.

Ad

129,00

24

25 KVA İZOLASYON GÜÇ PANOSU

Ad

3,00

25

Topraklama Hattı-35 Mm² Çıplak Örgülü Veya Dolu Bakır Tel

Mt

16,00

ç) Teslim edileceği yer: ÇANKAYA İLÇESİ TBMM MİLLİ EGEMENLİK PARKI

d) Diğer bilgiler :

Madde 3 - İhale Konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2020/174656

b) İhale usulü              :   4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 3/G MADDESİNE İSTİNADEN TEDARİK EDİLECEKTİR.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜNE

ç) İhalenin yapılacağı adres: ALTINPARK MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 31.03.2020

e) İhale (son teklif verme) saati: 14:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ İDARİ BİNA İHALE SALONU

3.2. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.  (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır.)

3.3. Verilen teklif, alımın iptal edilmesi veya zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

3.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.                            

3.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.        

3.7. Sözleşme konusu iş TEKNİK ŞARTNAME’ye göre tedarik edilecek olup, yeni ve kullanılmamış olacaktır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. ANCAK, İHALEYE TEKLİF VERECEK OLANLARIN İDARECE ONAYLI İHALE DOKÜMANINI SATIN ALMASI ZORUNLUDUR.

4.2.    İhale dokümanının görülebileceği yer : ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

4.3.    İhale dokümanının alınabileceği yer : ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

4.4. İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil)   : 100,00 TL (Yüz Türk Lirası)                                 

4.5. İhale dokümanını almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

Madde 5 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

5.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

5.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ’ ne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5.1.5. Bu madde Boş bırakılmıştır.

5.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

5.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

5.1.8.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 5.1. maddesinin (5.1.1.) ve (5.1.2.) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

5.1.9. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5.1.9.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5.1.10. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5.1.10.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 6. İhaleye Konsorsiyumlar teklif veremez

Madde 7. İsteklilerden teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde Üç)’ünden az olmamak üzere geçici teminat alınacaktır.

Madde 8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.

 

 

                         

Durumu Tamamlandı
TÜM İHALE DUYURULARI

ANKARA'DA HAVA