Yazdır
Yayınlanma Tarihi 30.04.2020 17:31
İşin Adı SIVI HUMİK ASİT, AMONYUM SÜLFAT VE KOMPOZE NP GÜBRE ALIMI
İşin Niteliği, Türü ve Miktarı 3 KALEM
KİK Kayıt No 2020/229335
İdare'nin Adresi ALTINPARK MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA
İdare'nin Telefonu 0312 596 90 00 / 1903-1911-1913
Son Teklif Verme Tarihi 12.05.2020 14:30
İhale Metni

SIVI HUMİK ASİT, AMONYUM SÜLFAT VE KOMPOZE NP GÜBRE ALIMI

Madde 1 - İş sahibi idarenin

1.1. İdarenin;

a) Adı: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ

b) Adresi: ALTINPARK MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA

c) Telefon numarası: 0312 596 90 00 / 1903-1911-1913

ç) Faks numarası:     0312 317 97 10

d) Elektronik posta:

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: SIVI HUMİK ASİT, AMONYUM SÜLFAT VE KOMPOZE NP GÜBRE ALIMI

b) Miktarı ve türü: 3 KALEM

S.NO

MALZEMENİN CİNSİ

ÖLÇÜ BİRİMİ

MİKTARI

1

SIVI HUMİK ASİT

LİTRE

72.000

2

AMONYUM SÜLFAT

KİLOGRAM

203.000

3

KOMPOZE NP GÜBRE

KİLOGRAM

850.000

ç) Teslim edileceği yer: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ HARİKALAR DİYARI PARKI ANKARA/SİNCAN ADRESİNDE BULUNAN ÇOK AMAÇLI DEPOYA VEYA İDARENİN UYGUN GÖRDÜĞÜ BAŞKA ALANA NAKLİYE DAHİL TESLİM EDİLECEKTİR.

d) Diğer bilgiler :

Madde 3 - İhale Konusu mala ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2020/229335

b) İhale usulü              :   4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 3/G MADDESİNE İSTİNADEN TEDARİK EDİLECEKTİR. KAPALI TEKLİF - AÇIK EKSİLTME USULÜ

c) Tekliflerin sunulacağı adres: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ ALTINPARK MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA

ç) İhalenin yapılacağı adres: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ ALTINPARK MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 12.05.2020

e) İhale (son teklif verme) saati: 14:30

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ İDARİ BİNA İHALE SALONU

3.2. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.  (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır.)

3.3. Verilen teklif, alımın iptal edilmesi veya zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

3.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.                     

3.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.                     

3.7. Sözleşme konusu malzemeler TEKNİK ŞARTNAME’ye göre tedarik edilecek olup, yeni ve kullanılmamış olacaktır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. ANCAK, İHALEYE TEKLİF VERECEK OLANLARIN İDARECE ONAYLI İHALE DOKÜMANINI SATIN ALMASI ZORUNLUDUR.

4.2.    İhale dokümanının görülebileceği yer : ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

4.3.    İhale dokümanının alınabileceği yer : ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ                                             

4.4. İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil)  : 100,00 TL (Yüz Türk Lirası)                                 

4.5. İhale dokümanını almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

Madde 5 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

5.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

5.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ’ ne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5.1.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

5.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

5.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

5.1.8.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 5.1. maddesinin (5.1.1.) ve (5.1.2.) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

5.1.9. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5.1.9.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5.1.10. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5.1.10.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 6 - Kısmi teklif verilmesi

6.1. BU İHALEDE KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

6.2. İSTEKLİLERCE İŞİN TAMAMINA TEKLİF VERİLEBİLECEĞİ GİBİ HER BİR KALEM/KALEMLER İÇİN DE AYRI AYRI TEKLİF VERİLEBİLİR. İSTEKLİLER TEKLİFLERİNDE, İŞİN HANGİ KALEM/KALEMLERİNE TEKLİF VERDİKLERİNİ AÇIKCA BELİRTECEKLERDİR.

6.3. BİRDEN FAZLA KALEMİN AYNI İSTEKLİ ÜZERİNE İHALE EDİLMESİ HALİNDE KALEMLERİN TAMAMI İÇİN TEK SÖZLEŞME DÜZENLENECEKTİR.

Madde 7. İhaleye Konsorsiyumlar teklif veremez

Madde 8. İsteklilerden teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde Üç)’ünden az olmamak üzere geçici teminat alınacaktır.

Madde 9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.

TÜM İHALE DUYURULARI

ANKARA'DA HAVA