Yazdır
Yayınlanma Tarihi 12.05.2020 16:28
İşin Adı TURAN GÜNEŞ BULVARI, ÇETİN EMEÇ BULVARI VE ELÇİLİKLER BİTKİSEL BAKIM ONARIM İŞİ
İşin Niteliği, Türü ve Miktarı 1 ADET
KİK Kayıt No 2020/247757
İdare'nin Adresi ALTINPARK MAH. ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL. NO:142/6 A.EVLER ALTINDAĞ/ANKARA
İdare'nin Telefonu 0312 596 90 00 / 1903-1911-1913
Son Teklif Verme Tarihi 21.05.2020 11:00
İhale Metni

TURAN GÜNEŞ BULVARI, ÇETİN EMEÇ BULVARI VE ELÇİLİKLER BİTKİSEL

BAKIM ONARIM İŞİ

Madde 1 - İş sahibi idarenin

1.1. İdarenin;

a) Adı: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ

b) Adresi: ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL.NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA

c) Telefon numarası: 0312 596 90 00 / 1903-1911-1913

ç) Faks numarası:     0312 317 97 10

d) Elektronik posta:

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin;

a) Adı:  TURAN GÜNEŞ BULVARI, ÇETİN EMEÇ BULVARI VE ELÇİLİKLER BİTKİSEL BAKIM ONARIM İŞİ

b) Miktarı ve türü: 1 ADET

Madde 3 - İhale Konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2020/247757

b) İhale usulü              :   4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 3/G MADDESİNE İSTİNADEN TEDARİK EDİLECEKTİR. KAPALI TEKLİF – KIRIM ORANLARINDA ARTIRIM YAPILMASI USULÜ (TEKLİFLERİN ALINIP DEĞERLENDİRİLMESİNE MÜTEAKİBEN İSTEKLİLER İLE KOMİSYON HUZURUNDA KIRIM ORANLARINDA ARTIRIM YAPILMASI ŞEKLİNDE GÖRÜŞME YAPILACAKTIR.)

c) Tekliflerin sunulacağı adres: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜNE

ç) İhalenin yapılacağı adres: ALTINPARK MAH. ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL. NO:142/6 A.EVLER ALTINDAĞ/ANKARA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 21.05.2020

e) İhale (son teklif verme) saati: 11:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ İDARİ BİNA İHALE SALONU

3.2. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.  (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır.)

3.3. Verilen teklif, alımın iptal edilmesi veya zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

3.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.                                    

3.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.                                                                                

3.7. Sözleşme konusu iş TEKNİK ŞARTNAME’ye göre tedarik edilecek olup, yeni ve kullanılmamış olacaktır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. ANCAK, İHALEYE TEKLİF VERECEK OLANLARIN İDARECE ONAYLI İHALE DOKÜMANINI SATIN ALMASI ZORUNLUDUR.

4.2.    İhale dokümanının görülebileceği yer : ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

4.3.    İhale dokümanının alınabileceği yer : ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ                                              

4.4. İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil)   : 200,00 TL (İKİYÜZ TÜRK LİRASI)

İHALE DÖKÜMANI BEDELİ ŞİRKETİMİZİN ANFA ANKARA ALTINPARK İŞL.LTD.ŞTİ.’NE AİT VAKIFBANK AYDINLIKEVLER ŞUBESİ NEZDİNDEKİ TR 28 0001 5001 5800 7287 2474 34 NOLU BANKA HESABINA YATIRILABİLİR. İHALE DOKÜMANI İDAREDEN TALEP EDİLMESİ HALİNDE DOKÜMAN ÜCRETİNİN BANKA HESABINA YATIRILDIĞINA DAİR MAKBUZ İDAREYE SUNULMASI ZORUNLUDUR.

4.5. İhale dokümanını almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

Madde 5 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

5.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

5.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.2. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

5.1.3. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ ne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

5.1.6. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

5.1.6.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 5.1.1. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

5.1.7. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5.1.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5.1.8. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5.1.8.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’ten az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

5.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

5.2.1. PARK VE YEŞİL ALANLARA AİT HER TÜRLÜ BİTKİSEL, YAPISAL, BAKIM, ONARIM VE TEMİZLİK İŞLERİ TEK SÖZLEŞME KAPSAMINDA VEYA AYRI AYRI YAPILMASI İDARECE BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

Madde 6. İhaleye Konsorsiyumlar teklif veremez

Madde 7. İSTEKLİLERDEN TEKLİF ETTİKLERİ BEDELİN %3 (YÜZDE ÜÇ)’ÜNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE GEÇİCİ TEMİNAT ALINACAKTIR.

Madde 8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.

TÜM İHALE DUYURULARI

ANKARA'DA HAVA