Yazdır
Yayınlanma Tarihi 26.10.2019 09:01
İşin Adı VİOLA SP. (MENEKŞE) ALIMI İŞİ
İşin Niteliği, Türü ve Miktarı 700.000 ADET
KİK Kayıt No 2019/548692
İdare'nin Adresi Altınpark Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No: 142/6 Aydınlıkevler - Altındağ/Ankara
İdare'nin Telefonu 0312 596 90 00 / 1903-1911-1913
Son Teklif Verme Tarihi 04.11.2019 14:00
İhale Metni

VİOLA SP. (MENEKŞE) SATIN ALINACAKTIR.

ANFA ALTINPARK İŞL. LTD.STİ.

Viola sp. (Menekşe) Alımı 4734 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında tedarik edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/548692

1-İdarenin

a) Adresi

:

Altınpark Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No: 142/6 Aydınlıkevler - Altındağ/Ankara

b) Telefon ve faks numarası

:

0312 596 90 00 / 1903-1911-1913

c) Faks numarası

ç) Elektronik Posta Adresi

 

:

0312 317 97 10

info@anfa.com.tr


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

700.000 Adet

b) Teslim yerleri

:

Ankara mücavir alan sınırları içerisine de olup konu ile ilgili bilgi idare tarafından önceden tedarikçi firmaya bildirilecektir.

c) Teslim tarihleri

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacak olup, İdarenin belirleyeceği tarihlerde peyderpey 15/12/2019 tarihine kadar verilen sipariş miktarlarında teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Anfa Ankara Altınpark İşl.Ltd.Şti. Altınpark Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No: 142/6 Aydınlıkevler/Altındağ/Ankara – İhale Salonu

b) Tarihi ve saati

:

04.11.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını alması zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Anfa Ankara Altınpark İşl.Ltd.Şti. Satınalma Müdürlüğüne Altınpark Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No: 142/6 Aydınlıkevler/Altındağ/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Not: İdareden doküman temin etme esnasında istekli firmalar, kaşelerini yanında bulundurmalıdırlar.

 

Durumu Tamamlandı
TÜM İHALE DUYURULARI

ANKARA'DA HAVA